Tap Connection Services

पाणीपुरवठा सेवा

Applicant Details / अर्जदाराचे माहिती


 Application type / अर्ज प्रकार

Applicant Type / अर्जदाराचा प्रकार

 First Name / पहिले नाव

Middle Name / मधील नाव

Last Name / आडनाव

Mobile No. / मोबाईल नं

Email ID / ई-मेल आय.डी.


Address Details (Address where the tap Connection is Required) / पत्ता तपशील (नळ कोठे पाहिजे आहे पत्ता)

House No. / घर क्र

Address / पत्ता

Zone / झोन

Peth Area / पेठ परिसर

Peth / पेठ

Property Tax No  / मिळकत क्रमांक


Property Holder Details / मालमत्ताधारक तपशील 


 First Name / पहिले नाव

Middle Name / मधील नाव

Last Name / आडनाव

Mobile No. / मोबाईल नं

Email ID / ई-मेल आय.डी.


Property Holder Address Details / मालमत्ताधारक पत्ता तपशील

House No. / घर क्र

Address / पत्ता

Zone / झोन

Peth Area / पेठ परिसर

Peth / पेठ

Property Tax No  / मिळकत क्रमांक


New Tap Details / नवीन नळाचा तपशील

The Size of The Tap / नळाचा आकार 

 
 

Total household population / घरातील एकूण लोकसंख्या 

What is the purpose of the new pipe? / नवीन नळाचा वापर कोणते कामी करावयाचे आहे?

Is the Bathroom connected to the drainage? / नळ घेणेचे मोरी ड्रिनेजला जोडली आहे काय? Existing Tap Details / सद्यस्थितीत असलेले नळाचा तपशील

How many and what type of Tap are currently in the name of the Owner or tenant in the Property / सध्या सदरचे जागेमध्ये घरमालक किंवा भाडेकरी यांचे नावावर किती व कोणत्या प्रकारचे नळ आहेत

Size of The Tap / नळाचा आकार
No. of Tap Connection / नळ कनेक्शनची संख्या

Building Details / इमारत तपशील

Type of Building / इमारतीचा प्रकार

 

      

Upload Documents / कागदपत्रे अपलोड करा

Important Note 1) Can Upload All the Documents within one attempt.
  2) But not necessary to upload all documents at the same time.
  3) Documents Size Should be Below 2 MB.
  4) Download the consent form of the landlord, fill the information, scan and upload. Download
  4) Download the Contract Format, fill the information, scan and upload. Download
   
महत्वाची सूचना १) एकाच वेळेला सर्व कागदपत्रे अपलोड करू शकता तथापि
  २) एकाच वेळेला सर्व कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
  ३) दस्तऐवज 2 एम.बी.पेक्षा कमी असावा.
  ४) घर मालकाची संमती पत्र डाउनलोड करून , माहिती भरावी व स्कॅन करून अपलोड करावे. Download
  ४) करारपत्र डाउनलोड करून , माहिती भरावी व स्कॅन करून अपलोड करावे. Download
   
   
Sr. No.कागदपत्रेDocumentsChoose File / फाईल निवडा
1 अर्जदाराचे आधार कार्ड Aadhar card of the applicant
2 जागामालकरचे संमती पत्र Consent letter of Owner
3 अर्जदाराचे नावाने करारपत्र (१०० बॉण्ड वर )Contract in the name of the applicant (Rs. 100 bonds)
4 मिळकतकर देयक अथवा पावतीProperty tax Bill Or Receipt